Agatthiyar Jnanam 1. Translation from tamil to english and Commentary

Verse 1

அகத்தியர் ஞானம் 1

கம்பத்து எழுத்தோ கடையெழுத்தோ
காலமெல்லாம் கடந்த எழுத்தோ
உம்பர்க்குரிய உயிரெழுத்தோ
ஒருகால் இருகால் உயிரெழுத்தோ
செம்பொற் குறியைச் சேர்ந்தெழுத்தோ
சேர்ந்தோர்க்கு என்றும் அருள் புரியும்
அம்பத்தோ ரட்க்ஷரத்தை ஒருமா அய்யா
அகர முதல் அவ்வெழுத்தென்பார்

Transliteration:
Kampattu eḻuttō kaṭaiyeḻuttō
kālamellām kaṭanta eḻuttō
umparkkuriya uyireḻuttō
orukāl irukāl uyireḻuttō
cempoṟ kuṟiyaic cērnteḻuttō
cērntōrkku eṉṟum aruḷ puriyum
ampattō raṭkṣarattai orumā ayyā
akara mutal avveḻutteṉpār

Translation:
Is it the letter of the pillar/movement? Is it the last letter?
Is it the letter that is beyond time?
Is it the vowel appropriate for the celestials?
Is it the one leg/two leg one breath/two breath vowel?
Is it the letter that belongs to the golden sign?
That which grants grace for those who associate with it
The fifty one letters, Sir!
They say are the avvu letters that begin with akara.

Comments:
The above verse is part of a collection titled Agatthiyar jnanam where the number of verses increases sequentially from one. Here, Agatthiyar talks about a single letter which he calls as the letter of ‘kambam’. The word ‘kambam’ means both, a stir as well as a pillar. Kashmir Saivism calls the original stir that caused manifestation as spandha. It is the movement born from Sat or Supreme, when It became aware of itself. The awareness, chith, gave Sath bliss or anandha which manifested as creation.

The sushumna nadi or the central channel through which awareness ascends to reach the supreme state is equated to a pillar. The fire of kundalini grows and pervades this channel like a column. The chakras or centers of consciousness are placed along this column. Each chakra represents the condensed state of a group of principles. These principles are represented by the fifty one letters of the Sanskrit alphabet. The list of letters and their representation are given in the table below. The first of the letters, the vowel a, represents Brahman or the Supreme Being. The last letter, ha, represents the resting state of the Brahman after completion of manifestation. Thus, a-ham represents Self.

Some researchers opine that the Tamil alphabet also contained 51 letters. Thirumular mentions that alphabets are 51 with 15 soul letters (vowels), 35 body letters (consonants) and the omkara, the one letter.

ஓதும் எழுத்தோடு உயிர்க் கலை மூவைந்தும்
ஆதி எழுத்தவை ஐம்பதோடு ஒன்று என்பர்
சோதி எழுத்தினில் ஐயிரு மூன்று உள
நாத எழுத்திட்டு நாடிக் கொள்ளீரே- திருமூலர்(963)

Transliteration:
Ōtum eḻuttōṭu uyirk kalai mūvaintum
āti eḻuttavai aimpatōṭu oṉṟu eṉpar
cōti eḻuttiṉil aiyiru mūṉṟu uḷa
nāta eḻuttiṭṭu nāṭik koḷḷīrē- tirumūlar

Translation:
With the recited letter, the soul and kala thirty five
They say the original letters are fifty one
Within the effulgent letter are five two three
Placing the letter of nadha seek and attain them.

ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து வேதங்களும்
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து ஆகமங்களும்
ஐம்பது எழுத்தேயும் ஆவது அறிந்த பின்
ஐம்பது எழுத்தும் போய் அஞ்செழுத்தாமே (Tirumandiram-965)

Transliteration:
Aimpatu eḻuttē aṉaittu vētaṅkaḷum
aimpatu eḻuttē aṉaittu ākamaṅkaḷum
aimpatu eḻuttēyum āvatu aṟinta piṉ
aimpatu eḻuttum pōy añceḻuttāmē

Translation:
Fifty letters, verily all the Veda
Fifty letters all the Agama
After knowing what the fifty letters become
The fifty letters leave and only the five letters.

Some say that the five letters, namasivaya, add up to 51 as follows: If a-1, then na=9, ma=11, si=4, va=15 and ya=12. Thus, they add up to 51. The basis for this is not explained clearly.

Tamil Siddhas describe two types of letters, those that draw the universal energy into the body and those that fix the energy within the body and nurture it. The letters that draw the energy end with ‘vu’ as in ‘avvu’, ‘uvvu’ and ‘sivvu’. When they represent the energy in the body they are indicated as ‘a’ or akara, ‘u’ or ukara and ‘si’ or sikara. Thus, ‘avvu’ is the Tamil equivalent of omkara. It represents the bindu which is considered the origin of everything.

Yugi muni shows the importance of the letter ‘avvu’ in his Vaithiya Chinthamani 800 as follows:

அவ்வென்னும் அச்சரத்தில் நாடி தோன்றும்
அந்நாடி தானின்று தத்துவந் தோன்றும்

Avveṉṉum accarattil nāṭi tōṉṟum
annāṭi tāṉiṉṟu tattuvan tōṉṟum.

(Nadi will appear in the letter, avvu. Tatva or principles appear in that nadi). Thus, we see that avvu represents the origin of everything.

In Tamil the vowels are called ‘uyir ezhutthu’ or soul letters or letter of life. The consonants are ‘mei ezhutthu’ or body letters. The soul letters and body letters combine to form the ‘uyir mei ezhuthu’ or the soul-body letters. ‘mei ezhutthu’ do not have independent sound/ existence unless they are combined with the ‘uyir ezhuthu’. Thus, the body letters come alive only due to the soul letters.

Nandikesakasika mentions that the manifested universe is contained between the letters, a and ha, and together as aham they represent Self. When the akara joins with e the chithkala it becomes ukara or the soul. Agatthiyar calls them as umbar or celestials, those who are represented by um. The akara, the first letter in manifestation, is also the last letter into which other letters merge. Thus, it is the last letter.

“Kaal” has several meanings in Tamil. It means leg, air and time. Thus, saying oru kaal iru kaal means inhalation and exhalation. It also means one sound bite or short and two sound bites or long vowels. Agatthiyar mentions the vowels instead of the consonants because in Sanskrit or Tamil for that matter, the consonants cannot be sounded without the vowels. Thus, they are the soul letters that animate the consonants.

The golden sign refers to chin mudra. Joining together of the thumb and index finger represents the circle of birth and death, the life process of the universe. The three fingers extended out represent the three principles, satva, rajas and tamas that form the basis of the universe. They also represent the triad, pasu, pathi and pasa or the soul, the Lord and the relationship between them. Thus, the fifty one letters indicate the chin mudra.

Among the fingers the thumb represents fire, the index finger the air, the middle finger the space, the ring finger the earth and the little finger the water principles. When the fingers are held in chin mudra the fire and the air or the kundalini and prana are brought together.

The bhija akshara or seed letters constitute various mantra. The sound of each letter produces a certain vibration which draws energy at a specific frequency inside. This produces a harmony with a particular locus in the body and the mind. This is the principle behind mantra yoga. Thus, the akshara produce various effects, both good and bad.

Notes:
From Nandikesha kashika

LetterRepresentation
AForm of Brahman
AABrahman with Shakti
EKama bhijam, chith kala
UIsvara (combination of A and E)
RuParamatma
LruMaya
KWorld
A, OShows relationship between maya and the Lord
Ai, AuShows that everything is contained within the Lord (Ai=aa+ee, Au=aa+oo)

Consonants:

LetterRepresentation
NaSmell
Fourth letter of each vargaKarmendriya
JhaMouth
BhaHand
GhaLeg
DhaSexual organ
DhaOrgan for excretion
Third letter of each varga– ja, ba, ga, Da, daOrgans of action (karmendrya)
Second letter of each varga– kha, cha, pha, Ta and thaFive types of prana
First letter of each varga 
ChaManas
TaBuddhi
ThaAhamkara
KaPurusha
PaPrakriti
HaSpace
YaAir
VaWater
RaFire
LaEarth and semen
NjaSabdha
MaSparsha
NgaRupa
NaRasa
ShaTamas
ŚaRajas
SaSatva
HaLord rests as ha
A+ha=ahamSelf

*************

AGATTHIYAR JNANAM 1. Traducción del inglés al español y Comentario

Verso 1
¿Es la letra del pilar/movimiento? ¿Es la última letra?
¿Es la letra que está más allá del tiempo?
¿Es la vocal apropiada para los celestiales?
¿Es la vocal de una pierna/dos piernas, una respiración/dos respiraciones?
¿Es la letra que pertenece al signo dorado?
La que concede la gracia a quienes se asocian con ella
¡Las cincuenta y una letras, Señor!
Dicen que son las letras avvu que comienzan con akara.

Comentario
Este verso forma parte de una colección titulada Agatthiyar jnanam, donde el número de versos se incrementa de manera secuencial a partir de uno. Agastyar habla aquí sobre una sola letra a la que denomina letra de “kambam”. La palabra “kambam” significa tanto conmoción como pilar. Es el movimiento nacido del Sat o Supremo cuando se volvió consciente de sí mismo. La consciencia, chith, concedió a Sath la dicha o ananda que se manifestó como creación.

El nadi sushumna o canal central a través del cual la consciencia asciende hasta alcanzar el estado supremo se equipara a un pilar. El fuego de kundalini crece y se extiende por este canal semejante a una columna, a lo largo de la cual están situados los chakras o centros de consciencia. Cada chakra simboliza el estado condensado de un grupo de principios, representados por las cincuenta y una letras del alfabeto sánscrito. La tabla siguiente muestra la lista de letras y su representación. La primera de ellas, la vocal a, simboliza el Brahman o Ser Supremo. La última, ha, representa el estado de reposo del Brahman tras completar la manifestación. Por lo tanto, a-ham representa el Ser.

Algunos investigadores opinan que el alfabeto tamil contenía 51 letras también. Thirumular menciona que las letras son 51: 15 letras “alma” (vocales), 35 letras “cuerpo” (consonantes) y omkara, la letra única.

Con la letra recitada, el alma y kala treinta y cinco
Dicen que las letras originales son cincuenta y una
Dentro de la letra resplandeciente son cinco dos tres
Colocando la letra de nadha buscad y alcanzadlas.

Cincuenta letras, ciertamente todo el Veda
Cincuenta letras todo el Agama
Después de saber en qué se convierten las cincuenta letras
Las cincuenta letras se van y solo las cinco letras.

Algunos dicen que las cinco letras, namasivaya, suman 51 de la manera siguiente: si a = 1, entonces na = 9, ma =11, si =4, va = 15 y ya = 12. Así, ascienden a 51. La base sobre la que se sustenta esta teoría no está claramente explicada.

Los Siddhas tamiles describen dos tipos de letras: las que introducen la energía universal en el cuerpo y las que la fijan en su interior y lo nutren. Las letras que llevan la energía terminan en “vu”, como por ejemplo en “avvu”, “uvvu” y “sivvu”. Cuando representan la energía del cuerpo se indican como “a” o akara, “u” o ukara y “si” o sikara. Así pues, “avvu” es el equivalente tamil de omkara. Representa el bindu, que es considerado el origen de todas las cosas.

Yugi muni muestra la importancia de la letra “avvu” en su Vaithiya Chinthamani 800 de la forma siguiente:

Nadi aparecerá en la letra, avvu
Los tattva o principios aparecen en ese nadi.

Por lo tanto, vemos que avvu representa el origen de todo.

En tamil, las vocales son llamadas “uyir ezhutthu”, letras alma o letras de vida. Las consonantes son “mei ezhutthu” o letras cuerpo. Las letras alma y las letras cuerpo se combinan para formar las “uyir mei ezhutthu” o letras alma-cuerpo. Las “mei ezhutthu” no tienen un sonido/existencia independiente a menos que sean combinadas con las “uyir ezhutthu”. De esta forma. Las letras cuerpo cobran vida solo gracias a las letras alma.

Nandikesakasika menciona que el universo manifestado está contenido entre las letras a y ha, que juntas como aham representan el Ser. Cuando akara se une con e, chithkala, se convierte en ukara o alma. Agastyar las llama umbar o celestiales, aquellos que están representados por um. Akara, la primera letra en la manifestación, es también la última en la que otras letras se funden. Por consiguiente, es la última letra.

“Kaal” tiene varios significados en tamil. Quiere decir pierna, aire y tiempo. Así, decir oru kaal, iru kaal significa inhalación y exhalación. También significa un fragmento sonoro o vocal corta y dos fragmentos sonoros o vocal larga. Agastyar habla de vocales en vez de consonantes porque en sánscrito o tamil las consonantes no pueden ser pronunciadas sin las vocales. Por lo tanto, son las letras alma las que dan vida a las consonantes.

El signo dorado se refiere al mudra chin. La unión de los dedos pulgar e índice representa el círculo de nacimiento y muerte, el proceso vital del universo. Los tres dedos extendidos representan los tres principios (satva, rajas y tamas) que forman la base del universo. Simbolizan igualmente la tríada pasu, pathi y pasa o el alma, el Señor y la relación existente entre ellos. En consecuencia, las cincuenta y una letras indican el mudra chin.

Los dedos pulgar, índice, medio, anular y meñique representan los principios fuego, aire, espacio, tierra y agua respectivamente. Cuando los dedos se mantienen en el mudra chin, el fuego y el aire o la kundalini y el prana se unen.

Las akshara bhija o letras semilla constituyen varios mantras. El sonido de cada letra produce una determinada vibración que hace que la energía sea llevada al interior a una frecuencia específica. Esto produce una armonía con un lugar particular en el cuerpo y la mente. Este es el principio en que se basa el Yoga mantra. Por tanto, las aksharas producen diversos efectos, tanto buenos como malos.

De Nandikesha kashika

LetraRepresentación
AForma de Brahman
AABrahman con Shakti
EKama bhijam, chith kala
UIsvara (combinación de A y E)
RuParamatma
LruMaya
KMundo
A, OMuestra la relación entre maya y el Señor
Ai, AuMuestra que todo está contenido dentro del Señor (Ai = aa+ee, Au = aa+oo)

Consonantes:

LetraRepresentación
NaOlfato
Cuarta letra de cada vargaKarmendriya
JhaBoca
BhaMano
GhaPierna
DhaÓrgano sexual
DhaÓrgano excretor
Tercera letra de cada varga -ja, ba, ga, Da, daÓrganos de la acción (karmendriya)
Segunda letra de cada varga -kha, cha, pha, Ta y thaCinco tipos de prana
Primera letra de cada varga 
ChaManas
TaBuddhi
ThaAhamkara
KaPurusha
PaPrakriti
HaEspacio
YaAire
VaAgua
RaFuego
LaTierra y semen
NjaSabdha
MaSparsha
NgaRupa
NaRasa
ShaTamas
SaRajas
SaSatva
HaEl Señor reposa como ha
A+ha = ahamSer

************************************

Notas:

Traducción del tamil al inglés y Comentario por Geetha Anand

Traducción del inglés al español por Clotilde Reina Jurado

Todos los derechos reservados.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, en todos los formatos, incluidos los digitales, solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Título original: Agatthiyar Jnanam 1

Copyright © Autores

Editores: Ramón Ruedas y Raquel Castillo

Publicado por:  Asociación Vettaveli.