Agatthiyar jnanam 2. Translation from tamil to english and Commentary

Verse 1

In jnanam 2 Agatthiyar describes Siva’s dance. Tirumular in tantiram 9 of his Tirumandiram describes Siva’s five koothu or dances that represent manifestation and dissolution. The two processes are indicated here.

சொல்லுகிறேன் சூட்க்ஷத்தின் மகிமை கேளு
சுருதி வெளிக் கெட்டாத சூட்சமப்பா
வெல்லுவையோ சொல்லுதற்குப் பிள்ளாய் பிள்ளாய்
வேதாந்தப் பறையுமரை யுள்ளே நின்றாய்
அல்லுபகலற்ற மக மேரு நுனியடியில்
ஆதித்தன் சுடரொளியில் உதித்த பரவெளியில்
நில்லு மயிர்ப் பாலம் நெருப்பாற்றுக்குள்ளே
நேராக அகார நடுக்கொம்பு தானே (1)

Transliteration:
Collukiṟēṉ cūṭkṣattiṉ makimai kēḷu
curuti veḷik keṭṭāta cūṭcamappā
velluvaiyō collutaṟkup piḷḷāy piḷḷāy
vētāntap paṟaiyumarai yuḷḷē niṉṟāy
allupakalaṟṟa maka mēru nuṉiyaṭiyil
ātittaṉ cuṭaroḷiyil utitta paraveḷiyil
nillu mayirp pālam neruppāṟṟukkuḷḷē
nērāka akāra naṭukkompu tāṉē

Translation:
I will reveal the greatness of the subtlety, listen
It is the subtlety that cannot be reached/perceived by sound/Veda or space
Son, son, will you win it if I tell you?
Stand within the Veda that talk about Vedanta and examine.
At the base/under the tip of the Maha Meru where there is no night and day
In the paraveli (supreme space) that emerged in the flame of Aditya
Stand within the hair bridge and river of fire
Straight. It is the middle branch, the akara.

Commentary:
The subtlety that Agatthiyar refers to here is the supreme state. He says that it is beyond sound space. Sound is a subtle quality or tanmatra from which space emerges. Thus, Divine consciousness is beyond sound and space. The gross expression of sound are the Sruti or Vedas. Even Vedas cannot describe the supreme state. They can only indicate it. The state should be experienced personally. Any amount of theoretical knowledge cannot replace direct experience. Even though Agatthiyar does not mention who he is talking to here, his songs are usually addressed to his disciple, Pulathiyar. Here, Agatthiyar tells Pulathiyar that even though Pulathiyar is an expert in Vedanta, he should not rely on theoretical knowledge but experience it directly. Agatthiyar goes ahead and explains that one can experience the supreme state in paraveli or supreme space that emerges in the light of Aditya or higher awareness when one travelling through the sushumna nadi, the middle branch represented by akara, which is a hair-like bridge through the fire of kundalini, the river of fire. Akara represents the muladhara chakra.

Agatthiyar says that the subtlety remains at the base of the Maha Meru, where night and day do not exist. It is thus a place beyond time. The mythical mountain Mahameru refers to our spinal cord. The chakras are located along the Meru. Its base is at the muladhara.

Tirumular in his Tirumandiram mentions that the soul remains in the turiyathitha state at muladhara. It is a state that precedes manifestation, a state beyond time and space. The soul remains in a subtle state here that Agatthiyar calls as subtlety.

Verse 2

கொம்பூணி சுழிமுனைமேல் வாழைத் தார்போல்
குவிந்த முனை முக்கோண மயிர்ப்பார் தன்னில்
சம்பு அரன் பதந்தூக்கி நின்றபர வெளியில்
சாற்றினேன் அறிந்திடுவாய் முன்னே தானே
இன்பமெனுஞ் சுடரிறுகியிறை யளவு காதம்
இருத்தியுயி ரூணியிடவுமெங்கள் பெருமானும்
அம்பெனவும் சுடரொளியாய் நின்ற போது
அரகரா வென முழங்கும் நடனந் தானே (2)

Transliteration:
Kompūṇi cuḻimuṉaimēl vāḻait tārpōl
kuvinta muṉai mukkōṇa mayirppār taṉṉil
campu araṉ patantūkki niṉṟapara veḷiyil
cāṟṟiṉēṉ aṟintiṭuvāy muṉṉē tāṉē
iṉpameṉuñ cuṭariṟukiyiṟai yaḷavu kātam
iruttiyuyi rūṇiyiṭavumeṅkaḷ perumāṉum
ampeṉavum cuṭaroḷiyāy niṉṟa pōtu
arakarā veṉa muḻaṅkum naṭaṉan tāṉē

Translation:
Planting the branch, over the sushumna, like a plantain bunch,
At the focused tip, a triangle, in the hair bridge,
In the “para veli” where Sambhu, Hara, remains with his foot lifted up
I told you about this before, know it.
The flame of bliss solidifying up to half “kaadham” (11,000 feet)
Holding the soul there, our Lord
When he stood as the arrow, and the light of the flame
It is the dance that sounds Arahara

Commentary:
The branch that Agatthiyar is referring to here is the sushumna nadi. The nadis are subtle energy channel. They are not physical entities. By saying planting the branch, Agatthiyar is referring to invoking the nadi through yoga practices. The chakras, before they awaken, are said to remain in an “un-bloomed” state, like a downward facing plant flower bunch. The muladhara is represented by a triangle. The nadi start close to the muladhara from a site the Siddhas call as ‘kanda moolam’ which is between muladhara and svadishtana.

Agatthiyar says that Sambu or Siva, the Hara, the one who cuts away one’s sins remains there with one foot lifted up. Agatthiyar calls that space as ‘para veli’. This means the space of Param or Supreme consciousness. Agatthiyar mentions that Sambu stands there as a flame, a congealed bliss, as an arrow. He adds that this dance resounds as ‘Arahara’.

The concept of “paraveli” is common among Tamil Siddhas. It is the state of consciousness beyond the mala or innate impurities. The states of consciousness are described as space in Tamil Siddha philosophy. The supreme state of consciousness is called vettaveli or “verily space”. The movement that occurs in the supreme space is Nataraja’s dance. Kashmir Saivam calls this spanda.

Nataraja or Sambu is a symbolism of various concepts. He is the embodiment of sat-chith-ananda or existence-awareness-bliss. His planted foot represents the earth principle and his power to conceal (tirodhana sakti). His lifted foot represents akasha or space and grace or anugraha.

Siva plants the lives, the souls, in this world, concealing their true nature from them, so that they can rid themselves of their karma. Only when these souls forget their original nature, that they are supreme consciousness, can they function in this world. Thus, his power of concealment is essential for the souls to perform their action. The world is a solidification of anandha or his bliss. It is the playfield where the souls work out their karma. When the souls attain sufficient maturity, the tirodana sakthi or power of concealment transforms into arul sakti or power of grace.

Tirumular describes Siva’s dance as

Thaandavamaana thani ezhutthu
Thaandavamaanathu anugraha thozhil
Thaandavam kootthu thani ninra tatparam
Thaandava kootthu dhamaniyanthaane

The singular letter, the dance is the action of grace. The tatparam that dances so is the singularity that remains as the great “alone”. The dance of thandava kootthu happens in the dhamani or nadi. The nadi mentioned here is the sushumna nadi.

Tirumular in the ninth tantiram section 11 verse 4 of his Tirumandiram mentions that Siva performs five types of dances while he does the five acts, creation, sustenance, dissolution, concealment and bestowal of grace. He dances over the Sadanandha Sakti. It is the Anandha nadanam or dance of bliss. It is a dance beyond jnana.

******************************************

AGATTHIYAR JNANAM 2. Traducción del inglés al español y Comentario

En jnanam 2, Agastyar describe la danza de Siva. En el tantiram 9 de su Tirumandiram, Tirumular hace una descripción de las cinco koothu o danzas de Siva que representan la manifestación y la disolución. Los dos procesos están indicados aquí.

Verso 1
Revelaré la grandeza de la sutileza, escucha
Es la sutileza que no puede ser alcanzada/percibida por sonido/Veda o espacio
Hijo, hijo, ¿lo conseguirás si lo revelo?
Mantente dentro del Veda que habla sobre Vedanta y examina.
En la base/bajo la cima del Maha Meru donde no hay noche ni día
En el paraveli (espacio supremo) que surgió en la llama de Aditya
Mantente dentro del puente de pelo y el río de fuego
Directamente. Es la rama media, akara.

Comentario
La sutileza a la que se refiere Agastyar aquí es el estado supremo. Dice que está más allá del sonido y el espacio. El sonido es una cualidad sutil o tanmatra del que surge el espacio. Por lo tanto, la Consciencia divina está más allá del sonido y el espacio. La expresión densa del sonido son los Sruti o Vedas. Ni siquiera estos pueden describir el estado supremo. Sólo pueden insinuarlo. El estado debe ser experimentado personalmente. Ninguna medida de conocimiento teórico puede reemplazar a la experiencia directa. Aunque Agastyar no dice aquí a quién está hablando, sus cantos están dirigidos usualmente a su discípulo, Pulathiyar. Aquí, Agastyar dice a Pulathiyar que aunque sea un experto en Vedanta, no debe confiar en el conocimiento teórico sino que ha de experimentarlo directamente. Prosigue y explica que uno puede experimentar el estado supremo en el paraveli o espacio supremo que emerge en la luz de Aditya o conocimiento superior cuando viaja por el nadi sushumna, la rama media representada por akara, que es un puente semejante a un cabello, a través del fuego de kundalini, el río de fuego. Akara representa el chakra muladhara.

Agastyar dice que la sutileza permanece en la base del Maha Meru, donde no existen la noche ni el día. Es por tanto un lugar situado más allá del tiempo. La mítica montaña Mahameru simboliza nuestra columna vertebral. Los chakras están situados a lo largo del Meru. Su base está en muladhara.

En su Tirumandiram, Tirumular menciona que el alma permanece en el estado de turiyathitha en muladhara. Es un estado que precede a la manifestación, un estado que se encuentra más allá del tiempo y el espacio. El alma se mantiene aquí en un estado sutil que Agastyar denomina sutileza.

Verso 2
Plantando la rama, sobre sushumna, como un racimo de plátanos,
En la punta enfocada, un triángulo, en el puente de cabello,
En el “para veli” donde Sambhu, Hara, está con su pie elevado
Te hablé sobre esto antes, has de saber.
La llama de la dicha consolidándose hasta medio “kaadham” (11 000 pies – 3352,8 m)
Reteniendo al alma allí, nuestro Señor
Cuando estaba como la flecha y la luz de la llama
Es la danza que suena Arahara.

Comentario
La rama a la que alude Agastyar aquí es el nadi sushumna. Los nadis son canales sutiles de energía. No son entidades físicas. Al decir “plantando la rama”, Agastyar se refiere a invocar el nadi por medio de prácticas yóguicas. Se dice que los chakras, antes de despertar, se hallan en un estado “no florecido”, a semejanza de un ramo de flores puesto boca abajo. Muladhara está representado por un triángulo. El nadi parte de un lugar cercano a muladhara al que los Siddhas llaman “kanda moolam”, situado entre muladhara y svadishtana.

Agastyar dice que Sambu o Siva, el Hara, el que destruye los pecados, permanece allí con un pie levantado. Agastyar llama “para veli” a ese espacio. Significa el espacio de Param o Consciencia suprema. Dice que Sambu está allí como una llama, una dicha solidificada, como una flecha. Añade que esta danza retumba como “Arahara”.

El concepto de “paraveli” es común entre los Siddhas tamiles. Es el estado de consciencia que está más allá de malas o impurezas innatas. Los estados de consciencia son descritos como espacios en la filosofía siddha tamil. El estado supremo de consciencia es llamado vettaveli o “espacio verdadero”. El movimiento que se produce en el espacio supremo es la danza de Nataraja. El Saivam cachemir lo denomina spanda.

Nataraja o Sambu es un simbolismo de varios conceptos. Es la personificación de sat-chith-ananda o existencia-consciencia-dicha. El pie que apoya representa el principio tierra y su poder para ocultar (sakti tirodhana). El pie que mantiene en el aire representa el espacio o akasha y la gracia o anugraha.

Él pone las vidas, las almas, en este mundo ocultándoles su naturaleza verdadera para que puedan liberarse de sus karmas. Solo cuando estas almas olvidan su naturaleza original, cuando olvidan que son consciencia suprema, pueden actuar en este mundo. Así pues, su poder de ocultación es esencial para que las almas lleven a cabo su actividad. El mundo es una solidificación de anandha o su dicha. Es el terreno de juego donde las almas elaboran sus karmas. Cuando alcanzan una madurez suficiente, la sakti tirodhana o poder de ocultación se transforma en sakti arul o poder de la gracia.

Tirumular describe la danza de Siva del modo siguiente:

Thaandavamaana thani ezhutthu or ezhutthu
Thaandavamaanathu anugraha thozhil
Thaandavam kootthu thani ninra tatparam
Thaandava kootthu dhamaniyanthaane

La letra singular, la danza es la acción de la gracia. El Tatparam que danza así es la singularidad que permanece como el gran “solitario”. La danza de thandava kootthu tiene lugar en el dhamani o nadi. El nadi mencionado aquí es sushumna.

En el noveno tantiram, sección 11, verso 4 de su Tirumandiram, Tirumular dice que Siva practica cinco tipos de danzas mientras lleva a efecto los cinco actos de creación, sostenimiento, disolución, ocultación y concesión de la gracia. Danza sobre la Sakti Sadanandha. Es la Anandha nadanam o danza de la dicha. Es una danza situada más allá de jnana.

**************************************************

Traducción del tamil al inglés y Comentario por Geetha Anand

Traducción del inglés al español por Clotilde Reina Jurado

Todos los derechos reservados.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, en todos los formatos, incluidos los digitales, solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Título original: Agatthiyar Jnanam 2

Copyright © Autores

Editores: Ramón Ruedas y Raquel Castillo

Publicado por: Asociación Vettaveli.